Zaktualizowano: 2022-01-17 11:42:58

Wypełniając obowiązki informacyjne wskazane w art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2016/679 administrator danych osobowych podaje następujące informacje:

 • Pełną nazwę i dane kontaktowe,
 • Cele i podstawę prawną przetwarzania danych osobowych,
 • Rodzaj prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora
 • Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych i możliwości przekazania danych osobowych do państwa trzeciego,
 • Okres przechowywania danych osobowych i kryteria jego ustalania,
 • Informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych,
 • Informacje o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • Informacje o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych,
 • Informacje, że dane osobowe zbierane automatycznie mogą służyć do profilowania.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Serwkomp Łukasz Matys, ul. Jana Pawła II 153, Łyczanka, 32-447 Siepraw. Numer NIP: 681-171-76-28. Możecie się Państwo skontaktować z nami pod wyżej podanym adresem a także za pośrednictwem tel. 503772952, e-mail: biuro@serwkomp24.pl
Przetwarzamy Państwa dane osobowe takie jak: dane kontaktowe: imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu, informacje na temat płatności i historię płatności, informacje o zakupie ratalnym, jeśli Cię dotyczą, informacje na temat zamówień.

Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 lit a), b), c) oraz f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2016/679 tj.:

 • Udzielonej zgody,
 • Konieczności wykonania umowy albo podjęcia działań przed zawarciem umowy,
 • Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 • Niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią,

Dane są przetwarzane w następujących celach:

 • Zawarcia i realizacji umowy ze sklepem internetowym SERWKOMP,
 • Realizacji usługi bezpłatnego newslettera,
 • Optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora,
 • Wypełniania obowiązku prawnego nałożonego na SERWKOMP,
 • Prowadzenia marketingu bezpośredniego,
 • Archiwizacji,
 • Dochodzenia roszczeń,
 • wyświetlanie reklam dopasowanych do zainteresowań użytkowników,
 • profilowania,
 • udostępnienia danych osobowych podmiotom trzecim współpracującym z SERWKOMP

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane i ujawnione dostawcom reklam a także podmiotom współpracującym z SERWKOMP w celach statystycznych i wykonania analiz na potrzeby polepszania świadczonych usług. Stanowi to realizację prawnie uzasadnionego interesu administratora. Wówczas podmioty te staną się odrębnymi administratorami danych osobowych. SERWKOMP w takim przypadku opublikuje listę tych podmiotów. SERWKOMP powierza przetwarzanie danych osobowych podmiotom, które wspierają SERWKOMP w świadczeniu usług w tym w prowadzeniu sklepu internetowego. Powierzenie następuje na podstawie zgodnej z prawem pisemnej umowy. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do państw trzecich, w tym do USA w przypadku korzystania przez stronę serwkomp.rolo.pl z takich narzędzi jak Google Analytics itp. W przypadku logowania do konta na serwkomp.rolo.pl za pośrednictwem wymienionych wyżej platform SERWKOMP otrzymuje dane osobowe, które użytkownik udostępnił na tych platformach w tym, e-mail, płeć, identyfikator użytkownika, datę urodzenia itp.

Okres przechowywania danych osobowych zależy od rodzaju danych i celu w jakim są przetwarzane:

 • w celu wykonania umowy – 7 lat od jej zawarcia,
 • w celu realizacji usługi bezpłatnego newsletteru – do czasu wycofania zgody,
 • w innych celach – przez okres wymagany do ochrony bezpieczeństwa i prawnie
 • uzasadnionych interesów administratora, a także uzasadniony wypełnieniem obowiązków prawnych ciążących na administratorze.

Mają Państwo prawo do:

 • żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
 • żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • przenoszenia danych.

W tym celu należy skontaktować się z administratorem za pomocą wskazanych powyżej środków.

Administrator bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku wykonaniem ww. praw. Administrator może przedłużyć termin o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania administrator informuje osobę, której dane dotyczą o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wybrać formę komunikacji w tym formę elektroniczną.

Jeżeli administrator nie podejmuje działań w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – informuje osobę, której dane dotyczą, o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do
organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem. Komunikacja i działania podejmowane na niniejszej polityki prywatności są wolne od opłat. Jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą, są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, administrator może: pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań albo, odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Nie wpływa to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Każda osoba ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale nie podanie uniemożliwia zawarcie umowy i skorzystania z innych usług takich jak newsletter.

Zgoda na stosowanie plików cookies i podobnej technologii jest dobrowolna ale jej brak nie zmniejszy ilości reklam otrzymywanych przez Państwa a jedynie zmniejszy ich trafność w stosunku do zainteresowań i oczekiwań.

Dane osobowe zbierane automatycznie za pomocą cookies i podobnych technologii nie są wykorzystywane przez SERWKOMP do profilowania ale mogą być używane do profilowania przez innych administratorów współpracujących z SERWKOMP.

Niniejsza polityka prywatności może zostać zmieniona o czym zostaniecie Państwo uprzednio poinformowani.

Inne technologie śledzące działania na stronie
- Dane osobowe, które Pani/Pan przekazali za pomocą odpowiednich formularzy są wykorzystywane do m.in. następujących funkcji:
- newsletter z aktualną, okazjonalną ofertą lub reklamą sprzętu,
W celu przekazania wspominanej informacji kontaktujemy się z Panią/Panem za pomocą kanałów komunikacyjnych, na które Pani/Pan wyrazili zgodę. Przykładem może być wiadomość e-mail.

Możemy również wykorzystać Pani/Pana dane w celu stworzenia zindywidualizowanej oferty.

Newsletter
W przypadku zaznaczenia chęci otrzymywania newslettera zgadza się Pani/pan na wykorzystywanie danych przez firmę SERWKOMP w celu przedstawiania informacji o asortymencie i produktach za pomocą wysyłanych e-maili.

Newsletter wysyłany jest do osób, które wyraźnie potwierdziły chęć jego otrzymywania.

W przypadku powierzenia stworzenia i wysyłki newslettera firmie zewnętrznej związanej Umową z firmą SERWKOMP zostaną zachowane wszystkie zobowiązania zgodnie z RODO i UODO.

Z Newslettera można zrezygnować w dowolnym momencie i nie są naliczane z tego tytułu żadne opłaty. W tym celu należy wysłać do nas odpowiednie zgłoszenie lub przesłać e-maila.

W procesie oceniania może Pani/Pan podać pseudonim lub prawdziwe dane oraz adres e-mai. Podają prawdziwe dane mamy możliwość odnieść się indywidulanie do danej oceny i pomóc w rozwiązaniu problemu. Podanie danych jest dobrowolne.

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Polityka dotycząca wykorzystania cookies

Niniejsza Polityka określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Serwkomp Łukasz Matys, ul. Jana Pawła II 153, Łyczanka, 32-447 Siepraw. Numer NIP: 681-171-76-28. I. Definicje

1. Administrator - oznacza Serwkomp Łukasz Matys, ul. Jana Pawła II 153, Łyczanka, 32-447 Siepraw. Numer NIP: 681-171-76-28, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
3. Cookies Własne - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
4. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie www. serwkomp.rolo.pl
5. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
6. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies
1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies
1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Serwisu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Serwis Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Serwisu Internetowego w następujących celach:
a) identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Serwisie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
b) zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy lub danych logowania do Serwisu Internetowego;
c) dostosowywania zawartości strony Serwisu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Serwisu Internetowego;
d) prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Serwisu Internetowego;
e) remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Serwis Internetowy poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmyGoogle Inc. oraz Facebook Ireland Ltd.

3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np.czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu Internetowego.
4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Serwis Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach
6. Administrator może korzystać w Serwisie Internetowym z usług Google Analytics, Universal Analyticsdostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w Serwisie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę Serwisu Internetowego. Administrator korzystając z powyższych usług w Serwisie Internetowym gromadzi takie dane jak
źródła i medium pozyskania odwiedzjących Serwis Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Serwisu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.

7. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie Serwisu Internetowego - w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
8. Administrator może korzystać w Serwisie Internetowym z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Usługa tapomaga Administratorowi mierzyć skuteczność reklam oraz dowiadywać się, jakie działania podejmują odwiedzający Serwis Internetowy, a także wyświetlać tym osobom dopasowane reklamy. Szczegółowe informacje o działaniu Piksela Facebooka możesz znaleźć pod następującym adresem internetowym: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content.
9. Zarządzanie działaniem Piksela Facebooka jest możliwe poprzez ustawienia reklam w swoim koncie na portalu Facebook.com: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_sceen

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies
a. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym
zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
b. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
c. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.